مركز آزمون دانشگاه ازاد اسلاميامروز : شنبه مورخ 30 فروردين 1393 ساعت : 10:05
نام كاربر : مهمان(مهمان 0)


صفحه اصلي

روابط عمومي


رشته شهر هاي مجاز براي ثبت نام به استناد بخشنامه شماره 21/231361 + 90/06/30

[ بازخواني ] [ صفحه قبلي ]

راهنما 1 : بجز ليست كشويي عناوين آزمون با فشردن كليد Ctrl يا Shift و كليك روي سطر هاي هر ليست ، مي توانيد چند گزينه را به صورت همزمان انتخاب نماييد.
راهنما 2 : انتخاب عنوان يك آزمون اجباري است.

عنوان دفترچه آزمون (انتخاب اجباري):
عنوان جنس :
محل دانشگاهي :
عنوان رشته :
عنوان مقطع :
عنوان نظام آموزشي :


زمان توليد : 0.414 ثانيه
69 بازديد در دقيقه